อบจ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“Phitsanulok Smart City”

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 “Phitsanulok Smart City” ความร่วมมือประชารัฐเพื่อเมืองที่น่าอยู่อาศัย และน่าท่องเที่ยว

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 “PHITSANULOK SMART CITY” ความร่วมมือประชารัฐเพื่อเมืองที่น่าอยู่อาศัย และน่าท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก (อาคารบึงราชนก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ แนวคิด/วิธีการพัฒนาเมือง/ชนบท ที่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน การวางแผนออกแบบ และบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพฯ และชี้แจงเครื่องมือ Smart Solution ด้านต่างๆ นำมาปรับปรุงใช้ประกอบกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมือง/ชนบท บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญนี้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนเพื่อทำให้เกิดแนวคิดการวางโครงการ กำหนดในห้วงเวลาเพื่อจัดลำดับ การดำเนินโครงการในด้านต่างๆ เพื่อการประสานการจัดทำแผนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกกับทุกภาคส่วนในพื้นที่และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน ต่อการจัดบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งทำให้การลงทุนโครสร้างพื้นฐานก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ การเงินและธนาคาร องค์กรเอกชนภายในจังหวัด นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ผู้นำท้องที่ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ตัวแทนภาคประชาชน เยาวชน ฯลฯ รวม 140 คน
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองอัจฉริยะยั่งยืน (Phitsanulok Smart City) โดยได้เข้าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่งในประเทศไทย โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ” ของสถาบันพระปกเกล้า โดยหลักการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ อีกหลายด้าน เช่น Smart Mobility , Smart Living , Smart Energy Management, Smart Security, Smart Public Services และ Smart Environment ฯลฯ เพื่อให้บริการสาธารณะของเมืองมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชน การดำเนินการขับเคลื่อนจะเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยอาจมีการทำข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป.

แสดงความคิดเห็น