เปิดงานการศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่อนาคต กศจ.พิษณุโลก

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่อนาคต กศจ.พิษณุโลก ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) โดยมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้สอนชั้นอนุบาลของ สพป.พล เขต 1-3 ครูผู้สอนชั้นอนุบาลของโรงเรียน ตชด.31 ผู้ดูแลเด็กเล็กชั้นปฐมวัย อนุบาลขององค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตำบล ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครูผู้สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับจังหวัด ให้มีแนวทางนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดจัดงาน การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่อนาคต ของ กศจ.พิษณุโลก เพิ่มเติมจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาปฐมวัยและสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดงานครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 650 คน
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

แสดงความคิดเห็น