บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.พิษณุโลกจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561โดยมี นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันศิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการในการจัดงานเยาวชนแห่งชาติ และสนับสนุนให้ทุกจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความสนใจร่วมกันพัฒนาเยาวชน ดังนั้นการจัดงานในวันนี้จึงเป็นการรวมพลังของเยาวชนที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน
โดยงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2561 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ภูมิธรรมภูมิใจ เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก ระดับดี ประจำปี 2561 การจัดนิทรรศการผลงานด้านเด็กและเยาวชน และการสาธิตการทำขนมไทยการจักสานการทำผ้ามัดย้อม ตามศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นต้น
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ นายศุภมิตร พลสว่าง รายงาน

แสดงความคิดเห็น