ร.ร.จ่านกร้องชนะเลิศประกวดหนังสั้นสพฐ.

โรงเรียนจ่านกร้อง ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด เพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning ได้เรียนอย่างมีความสุข ได้รู้จากการลงมือทำ ใช้ได้ในชีวิตจริง พร้อมรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบรางวัลแก่ทีมนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับรู้ความเข้าใจด้านการดำเนินงานตามนโยบายและกำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดเพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning และเรียนอย่างมีความสุขได้รู้จากการลงมือทำได้ใช้ในชีวิตจริง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความสามารถและมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 และการประกวดผลงานด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนปีงบประมาณ 2559 จำนวน 19 โรงเรียน ทีม 7 คน ประกอบด้วยนักเรียน 5 คนคุณครูที่ปรึกษา 2 คนผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 7 นาทีส่งเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ณโรงแรมรัชดาซิตี้กรุงเทพมหานคร มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น ตลอดจนให้แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศกับทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด
นอกจาก จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีภาพยนตร์สั้นที่มีความสร้างสรรค์สามารถใช้เป็นสื่อสร้างความรับรู้ เกี่ยวกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการรวมคุณครูและนักเรียนที่มีความสามารถมีความสำเร็จได้มาแสดงกับศักยภาพอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติได้ต่อไป.
……………………………………………………

แสดงความคิดเห็น