เก็บน้ำเข้าทุ่งบางระกำ กำจัดวัชพืชตัดวงจรโรคแมลงและหนูนา

ชลประทานเริ่มเก็บน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ปิดประตูระบายน้ำ และเปิดเข้าพื้นที่นาข้าวที่เก็บเกี่ยวหมดแล้ว 100 % ฤดูฝนปีนี้ บางระกำโมเดล 61 ประสบความสำเร็จ ไม่มีนาข้าวเสียหายจากอุทกภัย โดยจะเก็บน้ำเข้าทุ่งต่ำเนื้อที่ 60,000 ไร่ ตามความต้องการของชาวบ้าน เพื่อกำจัดวัชพืชและตัดวงจรโรคแมลง รวมทั้งหนูนา
วันที่ 17 ก.ย. 2561 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยวา ขณะนี้ชลประทานเริ่มเก็บน้ำเข้าทุ่งบางระกำ หลังจากฤดูฝนปีนี้ บางระกำโมเดล 61 ประสบความสำเร็จ ไม่มีนาข้าวเสียหายจากอุทกภัย โดยการบริหารจัดการน้ำ ตามแผนงาน โครงการบางระกำโมเดล 61 เกษตรกรในพื้นที่โครงการ(คบ.ยมน่าน,คบ.พลายชุมพล, คบ.นเรศวร) พื้นที่รวม 382,000 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเสร็จหมดแล้วทั้งทุ่ง 100% ไม่มีรายงานความเสียหาย หลังกรมชลประทาน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนส่งน้ำและเลือนเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปี มาเริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 61-31 ก.ค 61
สำหรับการเตรียมการพื้นที่รองรับน้ำหลาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ได้จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินการโครงการบางระกำโมเดลปี 2561 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และลงพื้นที่ ดูการบริหารจัดการน้ำ โดยมีมติเห็นพ้องกัน ในการเริ่มนำน้ำเข้าทุ่งบางระกำตามแผนที่ได้วางไว้ ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ย. 61 เป็นต้นมา โดยเริ่มทำการนำน้ำเข้าทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนของโครงการฯ ซึ่งมีความพร้อมที่จะรับน้ำ เช่น ทุ่งคลองแยงมุม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม , ทุ่งแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก , ทุ่งตะแบกงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ ทุ่งหนองมน อ.พรหมพิราม พื้นที่รวมประมาณ 60,000 ไร่ คิดเป็น 15% ของพื้นที่โครงการ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 50-100 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาณน้ำ ที่เก็บกักในคลอง,บึง และในทุ่ง ปริมาณ 150 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเป็นความต้องการของผู้นำและเเกษตรกร ที่จะนำนำน้ำเข้าทุ่งก่อน เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืชและตัดวงจรโรคแมลง รวมทั้งหนูนา ช่วยลดต้นทุนของเกษตรได้เป็นอย่างมาก และเป็นการเก็บกักน้ำเพื่อเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง ในปี 2561/62 ที่จะเริ่มการเพาะปลูกในเดือน ธันวาคม ตามแผนของกรมชลประทาน
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน เปิดเผยวา การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ทุ่งบางระกำ เพื่อเตรียมการรับน้ำหลาก จากอิทธิพลของพายุ มังคุด ซึ่งอาจเกิดวิกฤตของลุ่มน้ำยม และ เพื่อเตรียมการผันน้ำเข้าทุ่งที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยจะลดการระบายน้ำที่ ปตร.บางแก้ว ในระดับควบคุม เพื่อทดน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำตามแผนที่วางไว้ โดยจะมีการควบคุมการระบายน้ำในระดับไม่เกินกว่า +41.00 ม.รทก. ( เมตรจากระดับน้ำทะเลปากลาง ) ซึ่งเป็นระดับตามข้อตกลง ที่ไม่ส่งผลกระทบพื้นที่ชุมชน ยกเว้นกรณีเกิดอุทกภัย ปริมาณน้ำมากเกินกว่าระดับควบคุม ปัจจุบัน 16 ก.ย.61 เวลา 6.00 น. ระดับน้ำ เหนือ ปตร.บางแก้ว อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระดับน้ำ +40.25 ม.รทก. ล้น spillway 0.55 ม.แนวโน้มเพิ่มขึ้น) ซึ่งตามแผนงานโครงการบางระกำโมเดล 61 เต็มพื้นที่ จะสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและชะลอการระบายน้ำก่อนลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ในพื้นที่ 382,000 ไร่ ได้สูงสุด 550 ล้าน ลบ.ม ทั้งนี้ จะมีการติดตามสถานการณ์ฝน และปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกัน ……………

แสดงความคิดเห็น