จัดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ทีี่ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก
“ย้อนวันวาน สำราญเมืองสองแคว” โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางปิยวรรณ ฟักเงิน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการ ให้การต้อนรับ
โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนัก ถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยได้มอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงอายุและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพตามที่กระทรวงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงในด้านการบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ การเพิ่มประสิทธิภาพและขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้นำยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อการเพิ่มขีดความสามารถการบริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบกับจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สูงอายุอยู่จำนวน 139,623 คน คิดเป็นร้อยละ15.85ของประชากรจังหวัดพิษณุโลก และพบว่าส่วนมากร้อยละ 97.33 เป็นผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ รองลงมาร้อยละ 2.15 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้แต่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ ส่วนที่เหลือเพียงร้อยละ 0.52 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมความมั่นคง สังคม และสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมใหญ่ คือการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ 9 อำเภอ และงานสมัชชาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้งานมหกรรมสมัชชาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก : ย้อนวันวานสำราญเมืองสองแคว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้สูงอายุให้สามารถพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านสุขภาพ กีฬา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายสมัชชาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้สูงอายุจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วย โรงเรียนผู้สูงอายุและชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ภายในงานวันนี้จะเป็นการจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดพิษณุโลก นิทรรศการเทศบาลตำบลหัวรอ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ 9 อำเภอ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 9 อำเภอ การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก รวมไปถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงาย

แสดงความคิดเห็น