เปิดรับฟังความเห็นร่างพรบ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

 วันที่ 19 กันยายน 2561เวลา 09.00 น. โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีสื่อมวลชนภาคเหนือร่วมประชุมจำนวนมาก

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวบนเวทีเปิดรับฟังความเห็นว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับวิชาชีพสื่อมวลชน จะดำเนินการประกาศพรบ.ให้เสร็จในรัฐบาลนี้  รัฐบาลคาดหวังอย่างยิ่งที่จะให้พี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนได้ทำหน้าที่เป็นโรงเรียนให้กับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายฉบับนี้ จึงเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยดูแลกำกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่เป็นสื่อมวลชนชั้นดี อยู่ในมาตรฐานจริยธรรม ในขณะเดียวกันก็จะช่วยกำกับสื่อมวลชนประเภทที่ก้าวล่วงต่อจริยธรรม ก้าวล่วงต่อสิทธิเสรีภาพของคนอื่น จนก่อให้เกิดความระส่ำระสายในสังคม สื่อพวกนี้ก็ต้องได้รับการอบรมดูแลตักเตือน  และจะมีสภาวิชาชีพสื่อมวลชน มีการใช้เงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อจะขับเคลื่อนงานของสภาวิชาชีพให้เป็นในทิศทางที่เหมาะสม อยากให้ท่านได้แสดงความคิดความเห็นว่าเห็นชอบ เห็นด้วย หรอ มีข้อสังเกต มีข้อควรระมัดระวังอย่างไร จะได้ประมวลความคิดความเห็นของท่านไปปรับแก้ไขเพื่อเป็นกฎหมาย

ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  จัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ในคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย ในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีนายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธานอนุกรรมการ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ จัดขึ้นเพื่อให้ได้ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะเกิดผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำข้อเสนอแนะในจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆทั้งหมดนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ ขั้นตอนสุดท้ายเสนอคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป จะมีการกำหนดจัดขึ้นรวม 4 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2561 โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น แต่ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กันยายน 2561 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น