อบจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพระราชวังจันทน์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
วันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพระราชวังจันทน์” องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อร่วมพลังจิตอาสาข้าราชการ พนักงานจ้าง และกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จากนั้นนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพลังจิตอาสาข้าราชการ พนักงานจ้าง กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจิตอาสาพระราชทานในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดด้วยการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และมีโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีคุณค่าและความสำคัญต่อชาวพิษณุโลกให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาโบราณสถานและแหล่งท่องท่องที่สำคัญให้สวยงามเป็นระเบียบต่อไป
————————————————-

แสดงความคิดเห็น