เปิดสถานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำของรัฐ สาขาที่ 39 ที่พิษณุโลก

วันที่ 28 กันยายน 2561 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดสถานธนานุเคราะห์(โรงรับจำนำของรัฐ) สาขาที่ 39 ต.ในเมือง อ.ในเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงิน การดำรงชีพและการประกอบอาชีพ นับเป็นสถาบันการเงินทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ พึ่งพาตนเองได้ นำมาสู่การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ปัจจุบัน สถานธนานุเคราะห์ มีสาขาทั้งสิ้น 39 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ จำนวน 29 แห่ง ปริมณฑล 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และส่วนภูมิภาค 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดระยอง 2 แห่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง และ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง โดยภาพรวม 39 สาขามีเงินหมุนเวียนตลอดทั้งปีกว่าหมื่นล้านบาท

ดร.ปรเมธี กล่าวว่า เหตุผลที่มีการเปิดสถานธนานุเคราะห์(โรงรับจำนำของรัฐ)แห่งที่ 39 จ.พิษณุโลก เนื่องด้วยเห็นว่า จ.พิษณุโลก เป็นจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรหนาแน่น ประชาชนมีความต้องการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาครัฐเป็นจำนวนมาก และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญรวมถึงเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ดังนั้น สำนักงานธนานุเคราะห์จึงได้คัดเลือกพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก จัดตั้งสถานธนานุเคราะห์โรงรับจำนำของรัฐบาลสาขาที่ 39 เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงคาดว่าในปีแรกจะมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 รายตั๋ว คิดเป็นมูลค่ารับจำนำทั้งสิ้นประมาณ 90 ล้านบาท

ทั้งนี้ สถานธนานุเคราะห์ หรือสธค.โรงรับจำนำของรัฐ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดเพียงร้อยละ 25 สตางค์ต่อเดือน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง และได้มีการปรับภาพลักษณ์ เปลี่ยนโฉมการบริการใหม่ ตั้งแต่เรื่องภาพลักษณ์ภายนอก ให้ดูมีความสะดวกสบายมากขึ้น คล้ายกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ตลอดจนการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้มาบริการดังสโลแกนที่ว่า ดอกเบี้ยถูก บริการดี วางใจได้

แสดงความคิดเห็น