อบจ.พิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้แก่นศ.จีนรุ่นที่ 3

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและปิดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเสฉวน จำนวน 7 คน, มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง จำนวน 3 คน และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เสฉวน จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยไปฝึกสอนประจำอยู่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังนี้ โรงเรียนวัดน้ำคบ จำนวน 1 คน, โรงเรียนบ้านลาดคื้อ จำนวน 1 คน, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จำนวน 1 คน, วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก จำนวน 2 คน, โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คน,โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จำนวน 1 คน, โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จำนวน 1 คน,โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จำนวน 1 คน, โรงเรียนชาติตระการวิทยา จำนวน 1 คน และโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น จำนวน 1 คน ภายในพิธีมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารโรงเรียนและครู-อาจารย์โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาร่วมส่งนักศึกษาจีนเพื่อกลับภูมิลำเนาจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น.
——————————————————

แสดงความคิดเห็น