อบจ.พิษณุโลกร่วมสืบสานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดห้วยแก้ว ประจำปี 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2561 ณ ลำคลองวัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุฬาภรณ์ ศรีฉิม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขัน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมเปิดงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวตำบลบางกระทุ่ม และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตอำเภอบางกระทุ่มและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรักความสามัคคีกัน โดยในการแข่งขันเรือประเพณี ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภท 7 ฝีพาย มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 10 ลำ , ประเภท 3 ฝีพาย มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ลำ และเรือไฟเบอร์ 3 ฝีพาย มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม.

แสดงความคิดเห็น