ตำบลสมอแขจัดงาน “หิ้วปิ่นโต นุ่งซิ่น กินโตก” ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลสมอแข “หิ้วปิ่นโต นุ่งซิ่น กินโตก” ประจำปี 2562

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ ชัยวิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางรุจิรา หวังตระกูลดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตำบลสมอแข “หิ้วปิ่นโต นุ่งซิ่น กินโตก” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์สาธิตการผลิตและการตลาดหนองปรือ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับตำบลสมอแขสืบไป ตลอดจนเพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง สร้างความสมัครสมานสามัคคีและเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้สืบต่อกันมาให้คงอยู่สืบทอดให้ลูกหลานจวบจนถึงทุกวันนี้ โดยในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ ครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่และประชาชนในตำบลสมอแข โดยมีผู้ร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น