อบจ.พิษณุโลกร่วมสัมมนา“บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ”

อบจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา พร้อมทั้งร่วมปาฐกกถาพิเศษเรื่อง “พัฒนาท้องถิ่นสู่ไทยแลนด์ 4.0” และมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด สามารถนำความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มิติใหม่ความร่วมมือ สตง.และ อบจ. ในการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมและการรับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ โดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยในการอบรมสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 และภาค 9 เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 2,800 คน
——————————————————-

แสดงความคิดเห็น