รองแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดปฐมนิเทศส่งเสริมความมั่นคงของชาติ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุม 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี 2562ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 จัดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี 2562 เพื่อให้กำลังพลและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561 – 2564) และการจัดทำตัวชี้วัดร่วมรวมทั้งแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจะได้เข้าใจกระบวนการว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานของหน่วยในระดับพื้นที่ได้อย่างสอดคล้อง และมีความรู้ในกระบวนการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงเพื่อบรรจุในแผนการพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ประกอบด้วย  ฝ่ายประสานงานในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือ  คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่เขต กองทัพภาคที่ 3 (พมพ.ทภ.3) ทั้ง 9 จังหวัด จังหวัด ตาก แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  พะเยา  น่าน. อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์  กองกำลังนเรศวร กองกำลังผาเมือง  กองพลพัฒนา3  ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (ศอป.) โครงการหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 6 ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (ศอป.), ศูนย์ประเมินผลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ศปม.)  และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) เขตพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก เป็นบรรยายให้ความรู้ การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด  เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น