พิษณุโลกจัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเวลา 08.45 น.วันที่ 2 ธ.ค. 61 ที่ศาลาการเปรียญวัดจุฬามณี  ต.ท่าทอง อ.เมือง พิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทนาคหมู่  เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม  2561 ตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติทางกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับวัดจุฬามณี ส่วนราชการ และประชาชน จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2561เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระองค์ท่าน ทรงอุทิศเวลา อุทิศพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่นำพสกนิกร พัฒนาไปสู่ความยั่งยืน เพื่อความผาสุกร่มเย็น ของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอุปสมบทในกิจกรรมฯดังกล่าว ยังได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะ และปฏิบัติธรรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดำรงตนอย่างมีสติ อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผล และสันติสุข ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  ให้มีความสงบสุขยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมอุปสมบทประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และประชาชนรวม  84 คน

แสดงความคิดเห็น