อบจ.พิษณุโลกจัดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว (อาคารบึงราชนก) ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีเปิดมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 450 คน นอกจากนี้มีการแสดงชุด “รีไซเคิ้ลดีเกฮูลู” การบรรยายพิเศษ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และการเสวนา “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ” รวมทั้งมีการจัดบูธนิทรรศการงานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรชุมชนร่วมงานจำนวนมาก.
——————————————————–

แสดงความคิดเห็น