กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าทวี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอกทวี  บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีและโรงหล่อพระบูรณะไทย(จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นสองแคว ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเยาวชนรวมทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ ในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้คัดเลือกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า

โดยกิจกรรมวันนี้มีการจัดนิทรรศการพื้นบ้าน การทำกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมกว่า 32 อย่าง อาทิ การทอผ้ามัดหมี่ การทำผ้าบาติก การตัดกระดาษรวงผึ้ง เป็นต้น โดยให้เยาวชนที่มาร่วมงานได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ  เพื่อกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ทางลุงจ่าหรือจ่าสิบเอกทวี  บูรณเขตต์  ยังได้บรรยายถึงความเป็นมาและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี อีกด้วย

สำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2526 ตั้งอยู่บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีพของชาวบ้านในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์  ตัวพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยอาคาร 5 หลังเป็นที่รวบรวมการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้หลากหลายชนิด มีสิ่งของมากกว่า 10,000 ชิ้น แต่ละอย่างคนไทยในปัจจุบันแทบไม่รู้จัก ไม่ทราบประโยชน์การใช้สอย และนับวันจะไม่เข้าใจภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นเวลาร่วงมากกว่า 50 ปีจึงเป็นผลพิสูจน์ถึงความอุตสาหะพากเพียรที่จะเสาะแสวงหาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือพื้นบ้านในถิ่นใกล้ไกลเก็บรวบรวมดูแลรักษาจัดสร้างอาคารสถานที่จัดแสดงในลักษณะต่างๆตลอดจนเผยแพร่เป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้คนที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้ามาชม  ดังนั้นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจึงเป็นเสมือนแหล่งวิทยาการพื้นบ้านแหล่งรวบรวมความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณ และเป็นแหล่งสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ที่ยังคงอยู่สืบต่อไป

////////////

แสดงความคิดเห็น