ม.ราชภัฏพิบูลฯจัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง 2562

สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดสัมมนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 5   “พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง 2562” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและสะท้อนมุมมองความคิดเห็นต่อการพัฒนาการเมืองไทยจากผู้สมัครคนรุ่นใหม่จากพรรคการเมืองต่างๆ

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ในหัวข้อ”พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง 2562”  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก โดยมี รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา และได้เชิญวิทยากรนักการเมืองรุ่นใหม่ มาเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเมือง ให้ความรู้กับนักศึกษาและกับผู้ที่สนใจรับฟัง ประกอบด้วย  นายณัชพล ตันเจริญ ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย  นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ตัวแทนพรรคเพื่อไทย   น.ส.พลอยนภัส โจววณิชย์ ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์  นายบวรเดช หล้าแหล่ง ตัวแทนพรรคไทยรักษาชาติ  และ นายรังสิมันต์ โรม ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งล่วนเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ มีอายุในช่วง 25-38 ปี

การจัดเสวนาพลังคนรุ่นใหม่กัลป์การเลือกตั้ง 2562 ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาม.ราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมฟังเสวนาจำนวนมาก ด้วยส่วนใหญ่แล้ว การเลือกตั้งกุมภาพันธ์ 2562 นี้ นักศึกษาเหล่านี้ จะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และนศ.สาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1-4 ก็จัดบอดร์นิทรรศการในงานได้อย่างน่าสนใจ อาทิ มีนศ.แต่งกายล้อเลี้ยนการเมือง ถือปืนยืนคุมเชิงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย การจัดแสดงประวัติความเป็นมาไทยของการเมืองการปกครองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน นักศึกษากับการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การแสดงคูหาเลือกตั้งจำลอง รวมถึงบอร์ดที่ให้นักศึกษาได้เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการเมือง ที่ส่วนใหญ่แล้วต่างดีใจ ที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งส.ส.ในครั้งนี้  ยังมีการแสดงละครการเมืองก่อนเริ่มเวทีเสวนา ที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนมาช่วยปลดปล่อยสิทธิเสรีภาพจนนำมาสู่การเลือกตั้ง

น.ส.อัฐภิญญา  ทิพวัน นศ.ปี 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า  การเลือกตั้งที่จะถึงนี้เป็นการเรียกร้องให้ประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แนวโน้มว่าพรรคไหนจะมาเป็นรัฐบาลยังคงคาดการณ์ไม่ได้ แต่นักศึกษาต่างคาดหวังว่าจะได้ประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบกลับมา

นายเจษฏา นศ. ปี 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า อยากได้คนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาประเทศให้ไปได้ และอยากให้ทุกคน ชนชั้นรากหญ้า ชนชั้นกลาง และชนชั้นสูง มีความเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ

สำหรับการเสวนา ”พลังคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง 2562”  ก็ได้รับความสนใจฟังจากนักศึกษาอย่างมาก ผู้ร่วมเสวนาที่ล้วนเป็นนักการเมืองหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่ตื่นตัวอยากให้มีการเลือกตั้งเพื่อนำพาประเทศไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว ภายใต้กฏกติกาที่จำกัด และ ได้สะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ใช่เฉพาะแค่ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งเท่านั้น แต่คนรุ่นใหม่ยังสามารถติดตามตรวจสอบการบริการงาน ติดตามนโยบายการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหาปากท้อง ปัญหาเศรษฐกิจ ที่มีความผูกพันกับการเมืองอย่างแยกไม่ออก

………………………………………………………………….

 

 

แสดงความคิดเห็น