ผู้ว่าฯ มอบของขวัญปีใหม่ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(ACADEMY) เด็ก ม.6 ทั้งจังหวัด

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้มีแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในด้านการศึกษา โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จัดทำทีม Academy ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนจังหวัดพิษณุโลก โดยเน้นกลุ่มนักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่น มีแรงบันดาลใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) และสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โดยถือเป็นวาระจังหวัดพิษณุโลกด้วย

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลกที่เรียนดี ขาดโอกาส ผู้ปกครองมีฐานะขาดแคลน ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถยกระดับการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระหลัก จัดกิจกรรมสอนเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสังกัด จำนวน 5,200 คน พร้อม TV Conference ถ่ายทอดไปทุกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่โรงเรียนตนเอง ไม่มีการเดินทาง เนื่องจากคำนึงในเรื่องความปลอดภัย มีจุดถ่ายทอดสัญญาณ TV Conference ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจากสถาบัน Enconcept และการติว O-NET GAT / PAT ตลอดเดือนมกราคมและต้นเดือนกุมภาพันธ์ 62

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ACADEMY) ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้เด็กนักเรียนทั้งจังหวัดพิษณุโลก

……………………

วรางคณา อนันตะ /ข่าว ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น