อุบัติเหตุ 6 วันปีใหม่2562 พิษณุโลกเสียชีวิต 9 บาดเจ็บ 78

วันที่ 2 มกราคม2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดพิษณุโลก รายงานสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 1 มกราคม 2562 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 12 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวโรงพยาบาล 14 ราย แบ่งเป็นชาย 9 ราย หญิง 5 ราย อำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อำเภอบางกระทุ่ม ผู้บาดเจ็บ – ราย อำเภอชาติตระการ 1 ราย อำเภอบางระกำ ผู้บาดเจ็บ 1 ราย อำเภอพรหมพิราม ผู้บาดเจ็บ – ราย อำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้บาดเจ็บ 8 ราย อำเภอเนินมะปราง บาดเจ็บ – ราย อำเภอนครไทย บาดเจ็บ 3 ราย อำเภอวังทอง บาดเจ็บ 1 ราย อำเภอวัดโบสถ์ บาดเจ็บ – ราย เสียชีวิต – ราย เสียชีวิตซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุสูงสุดได้แก่ การตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ประเภทสถานที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เส้นทางถนนในพื้นที่องค์การส่วนตำบล หรือเส้นทางในหมู่บ้าน 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สะสมวันที่ 27 ธันวาคม 2561- 1 มกราคม 2562 ( รวม 6 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 80 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 78 ราย เพศชาย 60 รายเพศหญิง 18 ราย อำเภอที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม

แสดงความคิดเห็น