สองเยาวชนดีเด่นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

นางสาวอรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เปิดเผยว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทุกสังกัดทั่วประเทศเข้ารับโล่รางวัล จำนวน 890 คน พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในปีนี้มีเด็กและเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากส่วนราชการ ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวมจำนวน 548 คน เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติใน 5 ด้าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 342 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในอนาคต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เป็นกำลังสำคัญของชาติ

ในการนี้ มีนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 2 คน คือ นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ เด็กชายรังสิโรจณ์ กุลเพชรจิระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้ารับโล่รางวัล พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ด้วย ในนามของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 2 คนที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลก.

แสดงความคิดเห็น