รวมกลุ่มคลัสเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ.พิษณุโลกจัดการขยะ

 วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์   เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ( CLUSTERS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศในปี 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอย 27.0 6 ล้านตันต่อปี หรือ 74,130 ตันต่อวัน ซึ่งไม่รวมขยะตกค้างสะสมอีกปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตัน สำหรับจังหวัดพิษณุโลกในปี 2561 มีขยะมูลฝอยรวมทั้งสิ้น 337,260 ตันต่อปีหรือ 924 ตันต่อวัน โดยขยะตกค้างสะสม 1,416 ตัน ในขณะที่มีบ่อขยะหรือสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเพียง 18 บ่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบฝังกลบและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทเพียง 33 แห่งเท่านั้น สถานการณ์ดังกล่าวรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติและได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศพ. ศ. 2559 ถึง 2564 รวมถึงแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด และแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งซึ่งกำลังขับเคลื่อนการอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกตระหนักถึงปัญหาสำคัญดังกล่าว ได้มอบหมายนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการเร่งรัดให้ครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์ให้ครบทุกครัวเรือน และในส่วนของการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยหรือ (CLUSTER) เป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้น มากกว่าที่แต่ละแห่งจะต่างฝ่ายต่างจัดการเฉพาะพื้นที่ของท้องถิ่นตน เพราะส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดเป็นการจัดเก็บด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักวิชาการ ซึ่งวิธีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้มีปริมาณขยะเพียงพอในการพัฒนาหรือต่อยอดในการปรับเปลี่ยนวิธีกำจัดด้วยการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน หรือแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีอื่นที่ถูกหลักวิชาการ ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยการร่วมมือ ช่วยกันดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะลงนาม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดพิษณุโลก ในการดูแลพี่น้องประชาชนดูแลหมู่บ้านชุมชน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น