องคมนตรี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ผู้ป่วย และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย พร้อมด้วย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลกให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล โดยก่อนการประชุมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย โอกาสนี้ ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบให้แก่ผู้ป่วย หอผู้ป่วยชายและหอผู้ป่วยหญิง รวมจำนวน 80 ราย

จากนั้นองคมนตรี เปิดอาคารปันน้ำใจ ซึ่งได้รับบริจาคงบประมาณ 14.9 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคาร โดยเริ่มให้บริการผู้ป่วยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ด้วยอาคารแห่งนี้ เป็นอาคารที่ใช้ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายป้องกันการเป็นซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อน ทั้งร่างกายสติปัญญาการเรียนรู้การสื่อความหมายและทางจิตใจเพื่อส่งเสริมศักยภาพที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยนานๆให้สามารถดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมได้เป็นภาระต่อคนรอบข้างและสังคมให้น้อยที่สุด

ภายในอาคารประกอบด้วยหน่วยกายภาพบำบัดหน่วยขาเทียมศูนย์ออกกำลังกายหน่วยบริการฝังเข็มคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กคลินิกผู้สูงอายุและคลินิกจิตเวช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้เปิดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอนครไทย และอาเภอใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2522 พัฒนาระบบการบริการ จนปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง และกำลังดำเนินการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M๒) ตามระบบบริการสุขภาพ (Service plan )ในการบริการเฉพาะทาง ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เวชศาสตร์ครอบครัว มีผู้ป่วยเข้ารับบริการทุกประเภทเฉลี่ย ในปี 2561 จำนวน 620 คน ต่อวัน โดยโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานการรับรอง Re-accreditation ตามมาตรฐาน HA ในปี 2554,2558 และครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยบูรณาการการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA HPH SHA และมาตรฐาน JCI 

จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ต.นครไทยโดยตำบลนครไทยมีประชากรประมาณ 9,700 คน เป็นผู้สูงอายุ 2,003 คนคิด คิดเป็นร้อยละ 21.67 เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว เทศบาลตำบลนครไทย ดำเนินโครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ได้แก่ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 13 หมู่บ้าน/กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ/กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 4 Zone ตามบริบทพื้นที่ และมีการเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยมีกิจกรรมเด่น คือ การดูแลกลุ่มติดสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุโดยชุมชน

ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุโดยเทศบาลตำบลนครไทยได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น 90 คน จัดการสอนทุกวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสุขในผู้สูงวัยและให้ เป็นแกนนำในการส่งเสริมสุขภาพ ผลที่ได้รับ ผู้สูงอายุรู้สึกภูมิใจ มีความสุข นอกจากนี้ยังมีการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกลุ่มติดบ้านติดเตียง ที่มีประมาณ 23 คน ผลการดูแลดีขึ้น สามารถเปลี่ยนจากกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคมได้ 2 ราย โอกาส นี้ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้จัด การ แสดง ในชื่อชุด พิน เล เล ให้ชมด้วย


/////////////

ขอบคุณภาพข่าว:นางสาวอินทร์ศร  ทวีคำ

แสดงความคิดเห็น