ศธจ.พิษณุโลกร่วมลดปริมาณขยะในหน่วยงาน

ศธจ.พิษณุโลก ชวนครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ลดปริมาณขยะ
นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการ หน่วนงานในจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก และตั้งเป้าหมายว่าในปี 62 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดต้องลดลงอย่างน้อย 20 % โดยมีมาตรการให้ทุกภาคส่วน ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก และ มีการกำจัดในครัวเรือนทุกบ้าน ทุกสถานที่ราชการและทุกภาคส่วน
ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน และรณรงค์ให้มีการแยกขยะอย่างถูกวิธี จัดถังขยะแยกประเภทให้สามารถลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงานให้น่าอยู่ พร้อมเชิญชวนสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ และร่วมเป็นส่วนราชการหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดพิษณุโลก.
………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น