จัดงาน“ผัดไทยและของดีอําเภอวังทอง” 4-10 มี.ค.62

พิษณุโลก นายอําเภอวังทอง แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ผัดไทย และของดีอําเภอ วังทอง” ประจําปี 2562สร้างสีสันต์รูปแบบแปลกใหม่ “ลูกพี่ร้อง ลูกน้องเต้น”ไปพร้อมกัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมหรรษนันท์ โดย นายณรงค์ ชัยจํารัส นายอําเภอวังทอง ได้แถลงข่าวการจัดงาน “ผัดไทย และของดีอําเภอวังทอง” ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ จะมีรูปแบบพิธีเปิดที่แปลกใหม่สร้างสีสันต์การจัดงาน และมีการประกวดแข่งขัน อาทิ ประกวดผัดไทย ประกวดผลิตผลทางการเกษตร, การจัดนิทรรศการและการออกร้านสินค้า Otop , การประกวดธิดาผัดไทย , การประกวดร้องเพลงไทย ลูกทุ่ง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และการประกวดร้องเพลงของผู้นําท้องถิ่น โดยมีการประกวดแดนเซอร์ “รูปแบบลูกพี่ร้อง ลูกน้องเต้น”ไปพร้อมกันด้วย โดยมีกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 10 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าที่ว่าการอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นายอําเภอวังทอง กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดงาน “ผัดไทย และของดีอําเภอวังทอง”ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอ , ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตำบล ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จักและขยายตลาดได้กว่างขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารที่มีชื่อในพื้นที่ ตามคําขวัญของอําเภอ คือ “ล้ําค่าเขาสมอแคลง ล่องแก่งชมภัย ผัดไทยขึ้นชื่อ เลื่องลือส้มแผ่น ดินแดนน้ําตกงาม ”อีกทั้งรวมไปถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นให้สืบทอดเป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลัง ต่อไป

แสดงความคิดเห็น