สืบสานประเพณีบุญพระเวสสันดร อ.ชาติตระการ ปี 2562

พิษณุโลก อบจ.ร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2562 บ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่สนามโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ และนางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ ร่วมเปิดงานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2562 ของอำเภอชาติตระการ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับในวันนี้ได้จัดกิจกรรมขบวนแก่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ของประชาชนชาวอำเภอชาติตระการซึ่งมาพร้อมกันยังสถานที่จัดงาน พร้อมกันนี้มีมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงของเด็กนักเรียนและมีเทศน์มหาชาติในภาคค่ำ หลังจากที่ขบวนแห่พระเวสสันดรถึงวัดป่าแดง
สำหรับประเพณีบุญพระเวส หรือ บุญผเหวด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติ มีการจัดงานเดือนใดเดือนหนึ่งในระหว่างออกพรรษา แต่ส่วนมากนิยมจัดงานในเดือนสี่ก่อนจัดงานหมู่บ้านจะปรึกษาหารือตกลงกันและจัดหาอาหารการกิน เช่น ขนม ข้าวต้ม และอาหารคาวต่างๆ สำหรับถวายพระภิกษุ สามเณร สำหรับวัดก็แบ่งหนังสือออกเป็นกัณฑ์ๆ หนังสือผูกหนึ่งจะแบ่งเป็นหลายกัณฑ์ก็ได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้รับกัณฑ์โดยทั่วถึงกัน มอบหนังสือให้พระภิกษุสามเณรในวัดนั้นเพื่อเตรียมไว้เทศน์ หัวหน้าหรือผู้จัดงานในหมู่บ้านที่เป็นเจ้าของงานจะบอกบุญชาวบ้านของตนให้รับเป็นเจ้าของกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ใดกัณฑ์หนึ่งจนทั่วถึงกัน รวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันในปี 2562 อำเภอชาติตระการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชาติตระการ จึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดรชาดกขึ้นในวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 ณ วัดป่าแดงและโรงเรียนบ้านป่าแดง โดยในแต่ละวันมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ จัดเตรียมสถานที่ตกแต่งศาลาการเปรียญวัดป่าแดง พิธีเบิกน้ำอุปคุต ณ ลำน้ำภาค หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะแก ชมมหรสพและตลาดสินค้า ณ บริเวณลานวัดป่าแดง สำหรับในวันนี้ได้จัดกิจกรรมขบวนแก่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ของประชาชนชาวอำเภอชาติตระการซึ่งมาพร้อมกันยังสถานที่จัดงาน พร้อมกันนี้มีมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงของเด็กนักเรียนและมีเทศน์มหาชาติในภาคค่ำ หลังจากที่ขบวนแห่พระเวสสันดรถึงวัดป่าแดง โดยในภาคกลางคืนจะมีมหรสพสมโภชน์ตลอดจน

แสดงความคิดเห็น