ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ดึงผู้ประกอบการร่วม“IPC2 Design 2019 You Dream, We Design”


นางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงาน “IPC2 Design 2019 You Dream, We Design” ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร และนำดีไซน์บรรจุภัณฑ์ ตกแต่งตัวอย่างสร้างสรรค์ ให้สวนงาม นำไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ศูนย์ ITC สมกับสโลแกน “คุณฝัน เราดีไซน์ให้” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นางสาวหนึ่งหทัย เปิดเผยว่า Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างแนวทางการ พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับ SMEs ให้เป็นผู้ขับเคลื่อน SMEs ที่มีอยู่ไปสู่ SMEs 4.0 โดยผ่านเครื่องมือ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ ITC ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี การบ่มเพาะธุรกิจ และการนำไปต่อยอดธุรกิจไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยเน้นในเรื่องของการสร้าง มูลค่าทางธุรกิจให้สูงขึ้น มีการนำนวัตกรรม งานวิจัยและพัฒนา มาใช้ในการ พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ซึ่งศูนย์ ITC นี้ จะกระจายอยู่ตามภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมภาค จากนโยบายดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Design Center) จึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์ของ Design Center และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะสามารถจัดทำเป็นต้นแบบไว้ให้บริการกับผู้ประกอบการ SMEs ได้ รวมถึงการมีเครือข่าย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ที่มีผลงานทั้งทางด้านงานวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ SMEs ได้

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จึงเกิดแนวคิดการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ต่อยอดนวัตกรรม การสร้างแนวคิดไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น และการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกกับ SMEs นอกจากนี้ยังสามารถเป็นศูนย์กลางในการพบปะกันระหว่างผู้ประกอบการ SMEs กับ เครือข่าย หรือ นักออกแบบ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่ผู้ประกอบการด้วยกันเอง และเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center) หรือ ศูนย์ ITC ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ประกอบการ จึงกำหนดจัดงานนิทรรศการและแสดงผลงานขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2 เพื่อเป็นพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นแหล่งสร้าง แนวคิด ในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และ เพื่อเป็นแหล่งทดลอง ทดสอบการผลิตสินค้าต้นแบบในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำหรับทดสอบตลาด หรือเพิ่มช่องทางธุรกิจ ให้กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน OTOP ผู้ประกอบการทั่วไป และผู้ที่สนใจทั่วไป พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ จำนวน 150 กิจการ

ผู้สนใจร่วมงาน IPC 2 DESIGN CENTER You Dream, We Design ในระหว่างวันที่ 25- 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง สุโขทัย – นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพศิน โทร 086-139-9819 คุณอิศรา 094-746-3625

////////

แสดงความคิดเห็น