แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62  ที่สโมสรนายทหารกรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตามที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวร  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 5 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ในปี 2537 เป็นต้นมา โดย ปตท. ได้ร่วมดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ล้านไร่ ทั่วประเทศ จำนวน 413 แปลงปลูก ครอบคลุมพื้นที่ 48 จังหวัด และดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 25 ปี  และได้จัดตั้งเป็น สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ขึ้น เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ  กองทัพภาค  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้อมนำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ  สมเด็จพระนาง-เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า  ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า 135 ตำบล  รวมจำนวนประมาณ 20,000 คน  มีพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า  เพื่อรักษาชีวิต” อยู่เป็นจำนวนมาก  และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นอย่างดียิ่ง ในการนำความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง  ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย  ให้ฟื้นคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการปลูกป่าสอดคล้องกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ล้านไร่ พบว่าแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ มีอัตราการรอดตายกว่าร้อยละ 82 หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 9 แสนไร่  สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 35 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ หรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคล 1,128,572คันต่อปี (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคันต่อปี)  และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน สู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 28 ล้านตันออกซิเจน หรือสร้างลมหายใจให้มนุษย์ได้ถึง 5.7 ล้านคนต่อปี  และประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า  ได้รับประโยชน์จากป่าคิดเป็นมูลค่ากว่า 280 ล้านบาทต่อปีการจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ เยาวชน ชุมชน รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า  สืบสานการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 24 – 29  มีนาคม 2562 กระบวนการฝึกอบรม เน้นหลักสูตรเนื้อหาทางวิชาการ 30 เปอร์เซ็นต์ และเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วม และความรักความสามัคคี 70 เปอร์เซ็นต์

แสดงความคิดเห็น