ผลคะแนนโอเน็ตปี 61 ป.6 และ ม.3 นร.พิษณุโลกได้เต็ม 100 ร้อยกว่าคน

เด็กนักเรียนพิษณุโลก  ได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษเต็มร้อย ทั้ง 2 ระดับชั้น  164  คน

นายประพฤทธิ์  สุขใย  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก   เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2561 ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น  ผลปรากฏว่า  ในภาพรวมระดับประเทศมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทุกวิชา  

นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก สามารถทำคะแนนเต็มร้อย ดังนี้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์   51 คน คะแนน เต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 44 คน  คะแนน เต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 7  คน  นอกจากนี้มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มทั้ง 2 วิชา 6 คน ได้แก่  1 ประภวิษณุ์   ธัญญธาดา 2  เฉลิมราชย์  ทองขาว  3 ฐากูร  เกตุทอง  4  ปภังกร  มีเวชสม  5 ภูผา นุ่มนิ่ม  6 สิริวัฒนา โกศัย    โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง  จำนวน 28 คน คะแนน เต็ม100 วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 25 คน  คะแนน เต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน  โรงเรียนสิ่นหมิน  จำนวน 5 คน  คะแนนเต็ม 100  วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน คือ เด็กหญิงปรีชญา ฉายประสาท ,เด็กหญิงธาริณี  หวังตระกูลดี และเด็กชายศิรัสพล ตาวงศ์  วิชาคณิตศาสตร์  2 คน คือ เด็กหญิงปรีชญา ฉายประสาท และเด็กหญิงธาริณี หวังตระกูลดี   โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100   จำนวน 2  คน คือ เด็กหญิงธนัชพร  กิติอาษา และเด็กชายชยพล  ไชยรักษา  โรงเรียนผดุงราษฎร์  วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100   จำนวน 2  คน  ได้แก่  เด็กหญิงวิลาสินี  ลอยเวหา  วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 เด็กหญิง ณภัทร  ดวงจันทร์

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  จำนวน  36 คน  ได้คะแนน เต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 25 คน  คะแนน เต็ม 100 ในวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 11 คน  นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่คะแนนเต็ม 100   ทั้งวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คน คือ เด็กหญิงสุประวีณ์ เถื่อนโต เด็กหญิงกัญญาภัค ถึงกลิ่น เด็กหญิงสิริเกษม พนมชัยชยวัฒน์  เด็กชายศุภฤกษ์ บุญเย็น เด็กชายนิธิพัฒน์  ธีระเพ็ญแสง  เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์  และเด็กหญิงสุวพิชญ์ สุวรรณเทพ  โรงเรียนจ่าการบุญ  จำนวน 11 คน  วิชาคณิตศาสตร์ 8 ราย  1.รพีพร สนองคุณ 2.ภูมิ กิ่งแก้ววัฒน์ 3.ธนกฤต เพียงต่อ 4.ธนดล เพาะผล 5.ปรัตถกร ไกรลาศ  6.ชัญญานุช ธนูศร 7.สิรภัทร ทองทา  8.ฐิติชญา รอดกสิกรรม  วิชาภาษาอังกฤษ -3  รายคือ 1.วรกานต์ บัวอิ่มพันธ์  2.ภูมินันท์ คำพุฒ  3.ณัฐกร สาคะรัง  และได้เต็ม 2 วิชา(คณิต,อังกฤษ)  2 คน คือ 1.ณัฐนนท์ สุขทัศน์  2.วรัทยา ทองอิ่ม   โรงเรียนสะพานที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 1 คน ได้แก่ ด.ช.ปรเมศวร์ ย้ายหน่าย  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  วิชาคณิตศาสตร์ คือ เด็กชายกิตติชัย  สีไพร  โรงเรียนวัดเสนาสน์  วิชาภาษาอังกฤษ คือ เด็กหญิงพรพรรณพิษา จันทร์คง  รวมคะแนนเต็มร้อยระดับประถมศึกษาจำนวน 138    คน

ผลโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คะแนน เต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 13 คน ได้แก่  นางสาวนภัทร   เจริญนภารัตน์ 2. นางสาวพัชราภา   พัฒนศิริ 3. นายพิธภัณฑ์  ปันทวาย 4. นายวรเมธ   หาญกิจพงษ์พันธ์ 5. นางสาวพิมพ์ลภัส  อัมพรดิษฐ์ 6. นายณภัทร  สมิทธิกร 7. นางสาวธนาภรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ 8. นางสาวพัชรพร  ดวงเพ็ญมาศ 9. นายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธ์ 10. นางสาวปภาวรินทร์  รุ่งแจ้ง 11. นางสาวบุญญาดา  บุญยก  12. นายไกรวิชญ์   จันทร์ปาน และ 13. นางสาวพิมพ์มาดา  พันธ์แสง

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คะแนน เต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 7 คน  ได้แก่ นางสาวสีลัญจา กลั่นกลิ่น  นางสาวจิราพร เกศามูล  นางสาวญาณิศา เทียนขาว นางสาวณัฐนรี โสสิงห์ นางสาวหนึ่งฤทัย สนประเทศ นางสาวปวีณา ไชยยอง และนางสาวอภิชญา บูรณพงศ์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  คะแนน เต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 5 คน ได้แก่ นายอานนท์   พูลสะดี นายกรวิชญ์  ชูตระกูล   นายจิรภัทร์  เหลืองวิโรจน์  นายปวิณ   ปฐมวณิชกะ  และนายณภัทร  สิทธิยศ  รวมระดับมัธยมศึกษา  จำนวน  25 คน

โรงเรียนผดุงราษฎร์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 1 คน ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางสาววณิชยา  พันธ์สอาด  รวมคะแนนเต็มร้อยระดับประถมศึกษาจำนวน 26   คน

สรุปนักเรียนเมืองพิษณุโลก อย่างไม่เป็นทางการ (ยังมีโรงเรียนที่ไม่ได้แจ้งข่าวสารมาอีกจำนวนหนึ่ง)   สามารถทำคะแนนเต็มร้อย ทั้ง 2 ระดับชั้น จำนวน 164    คน

……………………………………………………….

วรางคณา  อนันตะ /ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น