คุมประพฤติพิษณุโลกจัดค่ายก้าวใหม่ฟื้นฟูเยาวชนคนรุ่นใหม่ไร้ยาเสพติด

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ คนรุ่นใหม่หัวใจไร้ยาเสพติด (ค่ายก้าวใหม่) นำเด็กเยาวชน40 คน จาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ปรับสภาพร่างกายให้แข็งแรง และจิตใจเข้มแข็ง มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านครอบครัวเพื่อให้มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปเสพซ้ำอีก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 62 ที่ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ คนรุ่นใหม่หัวใจไร้ยาเสพติด (ค่ายก้าวใหม่) ซึ่งทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแล จำนวน 40 คน จาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกินร่วมนอน ร่วมอยู่กับเพื่อนๆเพื่อสร้างเสริมวินัยการเรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิต ที่มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และการเผชิญปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกกิจกรรมกลุ่มเพื่อเป็นเด็กดี เด็กเก่ง สะสมทักษะการเรียนรู้ และทักษะวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต ช่วงที่มาเข้าค่ายระหว่างวันที่ 29 มีนาคม- วันที่ 4 เมษายน รวมเวลา 6 คืน 7 วัน

นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนและพัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิด ที่เป็นผู้ใหญ่เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาให้คุมความประพฤติและนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ จึงเป็นภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการของสำนักงานคุมประพฤติที่ผ่านมาร้อยละ 70 เป็นคดีในกลุ่มฐานความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งส่วนใหญ่ศาลจะกำหนดเงื่อนไข ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและมีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดซ้ำ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดกลุ่มดังกล่าวในด้านการพัฒนาตนเองโดยปรับสภาพร่างกายให้ร่างกายแข็งแรง และจิตใจเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยเคารพกฎระเบียบของสังคม มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำและสามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านครอบครัวเพื่อให้มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปเสพซ้ำอีก

/////

แสดงความคิดเห็น