อุบัติเหตุสงกรานต์พิษณุโลก 11-13 เม.ย.62 บาดเจ็บ 52 ตาย 1

วันที่ 13 เมษายน 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 จังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 13 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวน 27 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย 17 ราย หญิง 14 ราย รวมเป็น 31 ราย แบ่งเป็นอำเภอเมืองพิษณุโลก 7 ครั้ง บาดเจ็บ 7 ราย ชาย 4 ราย หญิง 3 ราย อำเภอพรหมพิรามจำนวน 5 ครั้งบาดเจ็บ 7 ราย ชาย 4 ราย หญิง 3 ราย อำเภอวังทอง จำนวน 4 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย ชาย 2 ราย หญิง 3 ราย อำเภอเนินมะปราง จำนวน 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย ชาย 2 ราย หญิง 1 ราย อำเภอบางระกำ จำนวน 3 ครั้งบาดเจ็บ 3 ราย ชาย 1 ราย หญิง 2 ราย อำเภอนครไทยจำนวน 2 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอบางกระทุ่ม จำนวน 2 ครั้งบาดเจ็บ 2 ราย ชาย 1 รายหญิง 1 ราย อำเภอชาติตระการ 1 ครั้งบาดเจ็บชาย 1 ราย
ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 สะสมวันที่ 11 ถึง 13 เมษายน 2562 จำนวน 3 วัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 48 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 1 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 52 ราย เป็นชาย 29 ราย หญิง 23 ราย

แสดงความคิดเห็น