อบจ.พิษณุโลก สอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานช่วงปิดภาคเรียน

วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2562 โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีนักเรียน/นักศึกษา เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 31 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาตามความเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะทำงาน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักคุณค่าของการทำงาน และเพิ่มทักษะด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนและช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตลอดจนเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม
สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ,สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก , ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 เมษายน 2562 (จำนวนวันปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 41 วัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้ค่าตอบแทนวันละ 280 บาท (ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักผ่อน) โดยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th.
————————————————-

แสดงความคิดเห็น