กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีส่งทหารปลดจากกองประจำการ

กองทัพภาคที่ 3 กระทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ เป็นประธานในพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
สืบเนื่องจากมีทหารกองประจำการ ที่ได้รับราชการจนครบกำหนดตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารในวันที่ 30 เมษายน 2562 และทางราชการจะได้ปลดเป็นทหารกองหนุนกลับภูมิลำเนาเดิมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ทหารที่ได้รับการปลดดังกล่าวได้ตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนที่จะต้องปฎิบัติเมื่อเป็นทหารกองหนุนและได้มีโอกาสกล่าวอำลา พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารที่ได้รับราชการครบตามระยะเวลา กองทัพภาคที่ 3 จึงกระทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนด และปลดจากกองประจำการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2560, ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2 รุ่นปี 2561 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3 , กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 , กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 , กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , มณฑลทหารบกที่ 39 , กองพันทหารสื่อสารที่ 23 ,
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาค ที่ 3 มีจำนวน 1,152 นาย ในการเป็นทหารกองประจำการของทหารทุกนาย จะได้รับการดูแลจากกองทัพภาคที่ 3 เป็นอย่างดีทำให้ได้ซึ่งระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ สามารถนำไปปฎิบัติหลังการปลดจากกองประจำการเพื่อไปดูแลชุมชนหรือหมู่บ้านของตนเอง ทหารกองประจำการทุกรุ่นก่อนปลดประจำการทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับการสนับสนุนการแนะแนวอาชีพจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ทหารกองประจำการผลัดปลดได้รับทราบอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการและอาชีพที่ขาดแคลน รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ในการสมัครงาน การสัมภาษณ์ และมีช่องทางอาชีพรองรับหลังปลดประจำการแล้ว

แสดงความคิดเห็น