ผบ.พลพัฒนาที่3 มอบทุนการศึกษารับเปิดเทอม  

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองบัญชาการกองพลพัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการพลพัฒนาที่3 พร้อมคุณเบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทุนการศึกษาที่มอบให้ทั้งหมด จำนวน 594,500 บาทสำหรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 14 ทุนๆละ 3,500 บาท  รวมเป็นเงิน 49,000 บาท ระดับประถม จำนวน 72 ทุนๆละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน  128,000 บาท  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 13 ทุนๆละ 4,500 บาท รวมเป็นเงิน 58,500 บาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25 ทุนๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 125,000 บาท ระดับ ปวส. จำนวน 4 ทุนๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท และระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 160,000 บาท  นอกจากนั้นยังได้มอบทุนการศึกษาของกำลังพล นขต.พล.พัฒนา 3 โดยมี ช.3 จำนวน 10,000 บาท  ช.3พัน 302 จำนวน 20,000 บาท  และ พัน.พัฒนา3 จำนวน 20,000 บาทพล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการพลพัฒนา 3 ได้กล่าวให้โอวาท กับบุตรของกำลังพลพัฒนา 3 ว่า การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นการพัฒนาสมองความคิด ให้รู้จักคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจที่เป็นลูกทหาร และเป็นกำลังของชาติในอนาคตที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น