พิธีสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต(รุ่นที่ 67) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รุ่นที่ 67) ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต กล่าวรายงานโดย ดร.วรรณภา ประทุมโทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พร้อมแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ซึ่งท่านผู้ว่าราชการได้กล่าวให้โอวาท ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเข็มรางวัลเรียนเยี่ยมและรางวัลรองเยี่ยมตลอดหลักสูตร และผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสหะ พากเพียร เอาใจใส่การศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมายไว้ และขอให้นำวิชาชีพที่ได้รับไปปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพอย่างเต็มศักยภาพ จนเป็นที่ยอมรับและชื่นชมขององค์กร โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 133 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลฯแห่งแรกในส่วนภูมิภาค ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและประเทศ ปีการศึกษา 2561มีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตพยาบาลมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พุทธศักราช 2552 ของสภาการพยาบาล และมี อัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของประชาชน ผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 ปีการศึกษา 2561 นับเป็นรุ่นที่ 67 ของวิทยาลัยฯ มีจำนวน 133 คน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนต้องไปปฏิบัติงาน ณ สถานบริการสุขภาพที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา

แสดงความคิดเห็น