นำร่องถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์ สายแรกของพิษณุโลก ตามนโยบายรัฐ ช่วยเหลือเกษตรกร

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  กล่าววว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโดย ได้จัดงบประมาณในการสนองนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (โดยวิธีปรับปรุงโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาดัดแปรและยางพาราสด) สายหมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง เชื่อมต่อกับบ้านหนองลวก หมู่ที่ 2 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ ถึงหมู่ที่ 8 บ้านท่าขอนเบน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (ช่วงที่ 1) ความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร

โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้แล้ว ถือเป็นถนนสายนำร่องสายแรกของจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ตำบลของอำเภอวัดโบสถ์ได้ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดพิษณุโลกและรักษาเสถียรภาพของราคายางพาราภายในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง

/////////////

แสดงความคิดเห็น