อบต.สมอแขส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน ตำบลสมอแข ประจำปี 2562 เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ โดยมี นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก พร้อมประชาชนชาวตำบลสมอแข ให้การต้อนรับ
อนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศนโยบาย อันเป็นวาระสำคัญของจังหวัด เรื่องการประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลก ลดลงร้อยละ 20 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรร สถานีขนส่ง มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการต่างๆ ทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมาก เป็นผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามมา ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่มีผล ต่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลสมอแข และเพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบการเก็บรวบรวม การคัดแยก การนำกลับไปใช้ประโยชน์และรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ตำบลสมอแข ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”ปีงบประมาณ 2562 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยคัดแยกออกเป็น ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำถังขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือน และเป็นแกนนำในการกำจัดขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือนและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น