อธิบดีกรมการข้าว เปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 7 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ขึ้นเป็นรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งให้เกียรติชาวนาไทย ผู้เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ ฯ โดยให้ความสำคัญด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร การตลาด และการบริหารการจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ทางภาครัฐให้ความสำคัญของการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ ฯ โดยให้ความสำคัญด้านการผลิตข้าวแบบครบวงจร การตลาด และการบริหารการจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ชาวนาก้าวสู่ในยุค 4.0 สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตร ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในการทำนา ซึ่งขณะนี้ได้เน้นเรื่องการทำนาแบบประหยัดน้ำ ซึ่งได้ทดลองการทำนาแบบกึ่งเปียกกึ่งแห้ง ที่ชาวนาจะสามารถต่อท่อนำน้ำไว้ในใต้ดิน เพื่อให้ข้าวที่ปลูกได้มีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถกระทำได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย และคาดว่าจะเห็นผลใน 1-2 ปี นี้

ภายในงานได้มีการจัดพิธีทำขวัญข้าวแม่พระโพสพ ที่ชาวนากระทำก่อนลงมือทำนาแต่ละครั้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจของชาวนา การจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติฯ และความหลากหลายของพันธุ์ข้าว นิทรรศการนาแปลงใหญ่ นิทรรศการด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที 7-8 มิถุนายน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งเกษตรกร ชาวนา ยุวชาวนา นักเรียน นิสิต นักศึกษา กว่า 500 คน มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย


/////////

แสดงความคิดเห็น