ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม และนายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการและลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมต่อไป
โดยในวันนี้จังหวัดพิษณุโลกได้นำบริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้บริการแก่พี่น้องชาวตำบลศรีภิรมย์และใกล้เคียง อาทิ บริการซ่อมเครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป การตรวจรักษาสุขภาพ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง อาชีพระยะสั้น รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการตัดผมเสริมสวย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปล่อยเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำสาธารณะ, พันธุ์กล้าไม้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ถุงน้ำใจจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งทุนการศึกษาและทุนอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่และบูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย.
————————————————-

แสดงความคิดเห็น