อบจ.พิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงตะเคร็ง อ.บางระกำ


วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงตะเคร็ง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยการนำของ นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ มาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึงตะเคร็งเพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งติดตามการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยนำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบผันน้ำจากบึงตะเคร็งลงสู่คลองน้ำสาขาย่อยที่อยู่บริเวณโดยรอบเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางระกำ จำนวน 12 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ได้สูบน้ำไปใช้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรจำนวนกว่า 200 ครัวเรือน และมีพื้นที่การเกษตรกว่า 4,000 ไร่.
————————————————-

แสดงความคิดเห็น