กองทัพภาคที่ 3 ส่งมอบพื้นที่คืนกรมป่าไม้

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.62 ที่หน้าตึกสโมสรกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พล.ท.ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ส่งมอบพื้นที่คืนให้กับกรมปาไม้ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมาไม้ รับมอบพื้นที่ จากกองทัพภาคที่ 3  ทั้งนี้ตามที่คณะทำงานแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่134/2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการรับมอบพื้นที่ที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการพิจารณารับมอบพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดให้มีพิธีส่งมอบ รับมอบ ภายหลังจากการรับมอบพื้นที่เสร็จแล้วจะดำเนินการ เพื่อยกเลิกคำสั่งคณะทำงาน และจะเสนอคำสั่งใหม่เพื่อบูรณาการปฏิบัติในพื้นที่และเพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่นำเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของครอบครัวและห้วงเวลาที่ครอบครองพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ราษฎร ชุมชนที่อยู่ก่อนมติ ครม. วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และราษฎรชุมชนที่อยู่ในห้วงเวลาหลัง 30 มิถุนายน 2541 จนถึงคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดยยึดถือเอาแผนที่ภาพถ่ายปี 2545 และปี 2557 เป็นหลัก หากปรากฏว่ามีการบุกรุกหลัง 2557 จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ในการรับมอบพื้นที่ครั้งนี้จะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  สำหรับในส่วนของสมาชิกราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ที่ปฏิบัติถูกเงื่อนไขการดำเนินการก็จะให้นำเข้าสู่กระบวนการโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นกลุ่มแรกโดยที่ดินมีจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 126,368 ไร่ ประกอบไปด้วย พื้นที่สองข้างทางบ้านนางั่ว-หนองแม่นา ข้างละ 1 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 40,000 ไร่ พื้นที่สองข้างทางบ้านเขาค้อ-สะเดาะพง ข้างละ 1 กิโลเมตรจำนวนเนื้อที่ 17,500 ไร่  พื้นที่สองข้างทางบ้านป่าแดง-หนองแม่นา  ข้างละ 1 กิโลเมตรจำนวน 30,000 ไร่ พื้นที่สองข้างทาง บ้านเขาช่องลม-บุ่งน้ำเต้า ข้างละ 1 กิโลเมตร เนื้อที่ 20,875 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโปลกหล่น  ตำบลทุ่งสมอ เนื้อที่ 5,625 ไร่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 1 เนื้อที่ 6,600 ไร่ พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู แปลงที่ 2 เนื้อที่ 4,268 ไร่ เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภูบ้านเสลียงแห้ง เนื้อที่ 1,500 ไร่  ต่อมาได้มีการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ ซึ่งจากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบการตรวจสอบภูมิประเทศจริงปรากฏว่าพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้มีเนื้อที่จำนวน 91,630 ไร่ ซึ่งปัจจุบันที่ดังกล่าวกองทัพภาคที่ 3 ได้หมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและกำหนดเป็นแผนในการพัฒนาบริหารจัดการที่ดิน และจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายหลังตรวจสอบพบวามีปัญหาการเข้าบุกรุกยึดถือครอง  และทำการก่อสร้างในพื้นที่ป่าที่กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมาย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยกำหนดแนวทางเอาไว้ 3 ประเด็นด้วยกัน  คือ 1.สำรวจข้อมูลการถือครองที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.57 2.ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ ก่อสร้างต่อเติม ที่พักรีสอร์ท ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2557 และ3.ให้ประชาชนที่อู่อาศัยเดิม หากจะต่อเติมปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างให้แจ้งคณะกรรมการ  ขณะนี้มี รีสอร์ทนอกแปลง รอส. จำนวน 135 ราย ดำเนินคดี 120 ราย และมีการสั่งสอบเพิ่มอีก 15 ราย  รีสอร์ทในแปลง รอส. จำนวน 332 ราย  และสมาชิก รอส. กระทำผิดเงื่อนไข จำนวน 1,052 ราย 

แสดงความคิดเห็น