เกษตรจังหวัดเร่งกำจัดหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุด กำลังเสียหายหนักหลายอำเภอ

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางอรุณี ดอนจักร หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย และนางกุลธิดา ดอนอยู่ไพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในตำบลหนองกะท้าว ณ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ต.หนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรกว่า 80 ราย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อำเภอนครไทย มี 11 ตำบล มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 68,000 ไร่ ได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดประมาณ 28,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งอำเภอ

โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มุ่งเน้นสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall army worm: FAW) ให้แก่เกษตรกร และการป้องกำจัดอย่างถูกต้อง/ถูกวิธี/ถูกเวลา

ได้แก่ ระยะไข่และหนอนที่เพิ่งฟัก ให้สำรวจแปลงข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ข้าวโพดงอกจนถึงอายุ 40 วัน เพื่อเก็บกลุ่มไข่และหนอนที่เพิ่งฝักออกจากไข่ทำลายทิ้ง สามารถใช้แตนเบียนไข่ Trichogramma spp. หรือแมลงหางหนีบในการป้องกันกำจัดในระยะนี้

ในระยะหนอน หากพบการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง เช่น คลอแรนทราลินิโพรล (5.17%เอสซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร , อิมาร์เม็กตินเบนโซเอท (5% ดับบลิวจี) 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, สไปนีโทแรม (12%เอสซี) อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน ประมาณ 2-4 ครั้ง ตามความจำเป็น

นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถใช้การควบคุมกำจะด้วยวิธีผสมผสาน โดยวิธีกล เช่น กับดักกากน้ำตาล กำดักกาวเหนียว ชีววิธี เช่น เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเจนซิส (BT) สายพันธุ์ไอซาไว มวนพิฆาต

ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น