ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมสร้างสังคมสุจริต

นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลปัจจุบันได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นทั้งในภาครัฐและระดับชาติ ในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมบุคคลากรในสำนักงานฯ ให้พึงเห็นคุณค่าของสังคมสงบสุข สังคมอุดมคุณธรรม สังคมที่ขับเคลื่อนเพื่อสร้างความดีงามบนพื้นฐานของความสุจริต ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคคลากรทุกคนภายใต้ความรับผิดชอบ “จิตสำนึก” พร้อมนี้ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับกระบวนคิดสร้างสังคมสุจริตขึ้นระหว่างศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก กับ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และส่งเสริมบุคลากร มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สร้างความตระหนักรู้ต่อการพัฒนาสังคมเข้มแข็งต่อไป

……………………………………………………………………………………..

วรางคณา อนันตะ ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น