เวียนเทียนปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาชี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วันที่ 16 กรกฎาคม  2562  ที่วัดเขาพนมสัจจฉัพพรรณรังสี หรือ วัดเขาชี หมู่ 15 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนชาวพุทธกว่า 500 คน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์นำอาหารใส่บาตร ตามจิตศรัทธา ก่อนฉันท์ภัตตาหารในบาตร  จากนั้นได้ทำพิธี ถวายผ้าป่าสามัคคี พร้อมเทียนพรรษา  สังฆทาน และผ้าอาบน้ำฝน   ก่อนรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันอาสาฬหบูชา พร้อมนำต้นศรีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญเมล็ดมาจากอินเดียมาเพาะจนเป็นต้นแข็งแรง  เวียนเทียน พร้อมนำไปปลูกเนื่องในในวันอาสาฬหบูชาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่เมืองไทย

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

จากนั้น พระวิรัตน์ จนฺทสโร หรือ หลวงพ่อบุญเบิ้ม ประธานสงฆ์วัดเขาชี ได้นำพุทธศาสนิกชน เวียนเทียนรอบ ปูชนียสถาน  โดยนำต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอัญเชิญเมล็ดมาจากประเทศอินเดียมาเพาะจนแข็งแรงเพื่อปลูกในวันสำคัญในวันนี้อีกด้วย  ทั้งนี้ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับและตรัสรู้ ดังปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าต้นโพธิ์เปรียบได้กับพุทธอุเทสิกเจดีย์อย่างหนึ่ง ทำให้พันธุ์ต้นโพธิ์กลายเป็นพันธุ์ไม้ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเสมอมานับแต่สมัยพุทธกาล   ซึ่งขบวนนำโดยต้นศรีมหาโพธิ์ ตามด้วย คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ตลอดการเวียนเทียนทั้ง 3 รอบ มีการสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ

โดยบรรยากาศ หลังจากพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนครบ 3 รอบ  ได้เดินลงจากยอดเขา นำต้นศรีมหาโพธิ์มาปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อไป

………………………………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น