ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเอกชน

ที่ห้องประชุม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับคะแนนโอเน็ตเต็มร้อย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ในระดับจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกให้สูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเครือข่าย/กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ มีผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 14 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 82 คน

แสดงความคิดเห็น