สภาเทศบาลนครพิษณุโลกผ่านงบประมาณรายจ่ายปี 2563 วงเงิน 935 ล้านบาท

วันที่  14  สิงหาคม  2562  ที่ห้องประชุมจุฬามณี  2  เทศบาลนครพิษณุโลก นายพิสิฐ อาภัสระวิโรจน์   ประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลก  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญเกียรติ  เจริญชันษา ปลัดเทศบาลทำหน้าที่เลขานุการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางเปรมฤดี  ชามพูนท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก หัวหน้าส่วนการงาน และได้รับเกียรติจากนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก  และนายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมสังเกตการณ์

นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  กล่าวว่า การประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี 2562  ที่ประชุมมีเรื่องที่สำคัญ คือ ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  791,434,000 บาท  แยกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านบริหารงานทั่วไป   จำนวน  138,447,560 บาท                        

แผนงานบริหารทั่วไป                                           จำนวน  114,293,060 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                       จำนวน    24,154,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม  จำนวน  474,379,640 บาท                 

แผนงานการศึกษา                                              จำนวน  193,678,240  บาท

แผนงานสาธารณสุข                                           จำนวน   35,089,900  บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์                                     จำนวน     6,335,300  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน                                      จำนวน  217,396,400 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   จำนวน     9,828,000  บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      จำนวน    12,051,800 บาท

ด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  34,426,800 บาท                         

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                        จำนวน    14,978,000  บาท

แผนงานการพาณิชย์                                           จำนวน    19,448,800  บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น  จำนวน 144,180,000 บาท                        

แผนงานงบกลาง                                                จำนวน  144,180,000  บาท

–          งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 143,662,500 บาท รายละเอียด ดังนี้   

งบกลาง                                                            ยอดรวม  10,569,000    บาท 

งบบุคลากร                                            ยอดรวม  27,664,000    บาท

งบดำเนินงาน                                         ยอดรวม  49,850,300    บาท   

งบลงทุน                                               ยอดรวม  21,122,500    บาท 

งบรายจ่ายอื่น                                         ยอดรวม  34,457,000    บาท

โดยสภาเทศบาลนครพิษณุโลกมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ รวมจำนวนทั้งสิ้น   935,096,500  บาท

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นผู้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  โดยประธานสภาขอมติในที่ประชุมโดยการให้สมาชิกสภาฯ    ยกมือ สำหรับผลการลงมติในที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก  มีความเห็นชอบขั้นรับหลักการ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียง  21 เสียงเป็นเอกฉันท์โดยได้กำหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ระหว่างวันที่ 17  21 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 3 และประธานสภาเทศบาลฯ ได้นัดเปิดประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันที่ 29 สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬามณี 2 เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยการดำเนินการตามแผนงานโครงการจะก้าวหน้าไปตามที่กำหนดไว้ ในส่วนของคณะผู้บริหารขอให้คำมั่นว่าจะมีความระมัดระวัง ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

//////////////////////

แสดงความคิดเห็น