อบจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก” เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีมี ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้อุทิศพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี รวมถึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยในการจัดการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้ใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการจำนวน 1,000 คน ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 12โซน ประกอบด้วยกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนทุกเส้นภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก, ตัดแต่งกิ่งไม้, ทาสีบริเวณฟุตบาท, เก็บกวาดขยะในบริเวณต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม, เทปูนบริเวณทางเข้า-ออกสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกที่ชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยพร้อมให้บริการประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก.

แสดงความคิดเห็น