อบจ.พิษณุโลกจัดฝึกอบรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สืบสานศิลปแม่ไม้มวยไทยและเพลงดาบ

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมธรรมชาติรีสอร์ท อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (แม่ไม้มวยไทยและเพลงดาบ) จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้สืบเนื่องจากมวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนำไปใช้ทั้งในเชิงกีฬาและการต่อสู้ที่บรรพบุรุษของชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนลูกหลาน ควบคู่กับวิชาเพลงดาบอาทมาฏ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของไทยเชื่อกันว่าตกทอดมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อป้องกันตัวและใช้ในการป้องกันชาติ การร่ายรำและการต่อสู้โดยมีดนตรีประกอบนั้น นอกจากจะถือว่าเป็นศิลปะแล้วยังเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทยมาแต่โบราณกาล จนไม่อาจจะทิ้งให้สูญหายไปปัจจุบันมวยไทยได้รับการยอมรับและเผยแพรไปทั่วโลกสำหรับเพลงดาบอาทมาฏ ผู้ที่ฝึกฝนวิชาเพลงดาบจะฝึกด้วยความชื่อมั่นบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเครื่องยืด
เหนี่ยวจิตใจ เทิดทูนพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นเพื่อมิให้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเพลงดาบอาทมาฏอันเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยสมัยสมเด็จพระนรศวรมหาราชสูญหายไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจึงได้จัดโครงการฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเพลงดาบอาทมาฏขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ลักษณะแบบพักค้างคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยและเพลงดาบอาทมาฏให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและปลูกจิตสำนึกแก่เด็กเยาวชนให้เกิดความรัก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกศิลปะการต่อสู้เป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ป้องกันตัวได้ในยามคับขัน ภายในโครงการฯ มีสถานศึกษาส่งนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 14 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา, โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม, โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา, โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา, โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม, โรงเรียนนครไทยวิทยาคม, โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา, โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม, โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์), โรงเรียนวัดน้ำคบ, โรงเรียนวังทองพิทยาคม, โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมและโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 200 คน พร้อมทั้งมีกิจกรรมมีทั้งภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรียนรู้พัฒนาทักษะศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเพลงดาบได้ดียิ่งขึ้นต่อไป .

แสดงความคิดเห็น