มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา 

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัด งานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2562  RMUTL Open House โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์   ได้รับเกียรติจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์)   ผู้แทนกำนันตำบลบ้านกร่าง  คณะครูและนักเรียน  จากโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมพิธีเปิด  พร้อมทั้งร่วมการแข่งขันและรับชมนิทรรศการ ครั้งนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานและการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรสัตวศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์    หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  หลักสูตรการจัดการ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์  , การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้  ยังมี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน   จำนวน 7 รายการ  ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   การแข่งขันเรียกชื่อสัตว์น้ำ   การแข่งขันจับปลา     การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม  การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์     การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม   และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจรับชมกิจกรรมด้านวิชาการเชิงเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

///////

แสดงความคิดเห็น