กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 28 ส.ค. 62  ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (โรงแรมอมรินทร์ ลากูน เดิม) อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3  เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3  ในตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นของชาติ พ.ศ.2558  ซึ่งได้กำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 เป็นองค์กรบริหารจัดการระดับภาค มีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานกรรมการร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมดจำนวน 40 คน โดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เข้าร่วมระชุมและรับฟังนโยบายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ อำนาจหน้าที่กำหนดมาตรการและแนวทางพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติให้สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2561-2564 และความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกินกรอบอำนาจของจังหวัด  เพื่อให้การขับเคลื่อนคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อหารือและแก้ไขปัญหาคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และการประชุมครั้งนี้ ยังได้มีการนำปัญหาไฟป่าและหมอกควันมาพิจารณาเพื่อแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนตามแผนของ สมช. และรัฐบาลซึ่งในภาคเหนือจะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2561-2564 ในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประเด็นสำคัญประกอบด้วย1.ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ มี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย   2.การปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ.ศ.2558 และการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงชองชาติ พ.ศ.2561-2564 รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตามนโยบายรัฐบาล มีนางสาว ทักษพร น้อยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้การประชุมครั้งนี้ นอกจากคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 3 ยังประกอบด้วยผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะกรรมการ  รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และผู้แทนหน่วยทหารในคณะกรรมการจังหวัดแบบบูรณาการทั้งหมด เข้าร่วมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้นอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อความมั่นคงต่อไปได้นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องไฟป่าและหมอกควันเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว จึงมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ ได้วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกรมฝนหลวง กระทรวงเกษตรฯ จดต้องระดมทั่วประเทศมาให้ความช่วยเหลือพล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กำจัดปัญหาบุกรุก เข้าป่า ล่าสัตว์ ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร อากาศ ยานพาหนะ กำลังพล อากาศยาน ดังนั้น จึงมีการบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย  โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัดมาปรึกษาหารือกำหนดแนวทางกลไกให้ชัดเจนทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น